0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Igor Dabrowski
Finished
۰۴:۵۰
Petas Kacper
۲
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۵:۳۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۴۰
Michal Blinka
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۹:۱۰
Tomasz Kotowski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۳:۵۵
Artur Daniel
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۲۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۰۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۰:۲۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۳:۴۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Wozniak
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۲۲:۲۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۱:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۵۵
Igor Dabrowski
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۳:۱۵
Michal Skorski
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۲۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Kamil Nalepa
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۳:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۹:۰۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۲۱:۵۵
Petas Kacper
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Petr David
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Michal Blinka
Finished
۱۲:۰۰
Petr David
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۳:۰۵
Tomasz Kotowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۴:۴۰
Petr David
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۷:۰۵
Jakub Maslowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۸:۱۰
Adrian Spychala
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۲۰
Tomasz Lojtek
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۲۲:۲۵
Damian Korczak
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Spychala
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۰۲:۱۵
Michal Skorski
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۲:۲۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۲۵
Petas Kacper
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۳:۳۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۱۵
Slawomir Dosz
۰
۳
Kamil Nalepa
Finished
۰۹:۳۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۱:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Jakub Maslowski
Finished
۱۲:۴۵
Michal Blinka
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۳:۳۵
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Maslowski
۱
۳
Michal Blinka
Finished
۱۶:۵۵
Kamil Nalepa
۲
۳
Michal Blinka
Finished
۱۸:۵۵
Krzysztof Kotyl
۱
۱
Blazej Szczepanek
inprogress
۲۲:۵۰
Petas Kacper
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۰۰
Slawomir Dosz
۲
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۸:۲۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۰:۰۵
Michal Blinka
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۰:۲۵
Adam Dosz
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۳۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۳:۱۵
Michal Murawski
۱
۳
Michal Blinka
Finished
۱۶:۱۰
Slawomir Dosz
۳
۲
Kamil Nalepa
Finished
۱۶:۳۵
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۶:۴۰
Tomasz Kotowski
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۷:۳۰
Michal Murawski
۳
۲
Kamil Nalepa
Finished
۱۷:۴۵
Adam Dosz
۳
۰
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۵۵
Petas Kacper
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۲۰:۴۰
Dawid Poloszczanski
۲
۲
Dawid Kotwica
inprogress
۲۲:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۲۲:۴۵
Arkadiusz Mugowski
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Mateusz Burkacki
-
-
Mariusz Koczyba
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۲۰
Dawid Poloszczanski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۵۰
Petr David
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Petas Kacper
۲
۳
Petr David
Finished
۰۶:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۲۰
Amirreza Abbasi
۲
۳
Petr David
Finished
۱۰:۴۵
Kamil Nalepa
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۰:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Michal Blinka
Finished
۱۹:۴۵
Damian Korczak
۲
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۲۱:۰۵
Petas Kacper
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۲۱:۵۵
Damian Korczak
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Jakub Wozniak
-
-
Dawid Poloszczanski
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Adam Kasperski
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Adrian Spychala
-
-
Perzynski Przemyslaw
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Arkadiusz Mugowski
-
-
Dawid Kotwica
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۵:۴۰
Petr David
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۵:۵۵
Jakub Witkowski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۰۵
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۵۵
Filbrandt Tomasz
۰
۰
Krystian Kolodziej
Cancelled
۰۸:۲۵
Adam Dosz
۳
۰
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۴۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۵۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۲۱:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۵
Adam Kasperski
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۲۲:۰۰
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۰:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۰:۱۵
Adrian Spychala
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۰:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۰:۴۵
Michal Skorski
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۴۵
Jakub Witkowski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۰۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۱۰
Igor Dabrowski
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۱۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Adrian Spychala
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۳:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۰
Petas Kacper
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۳:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۲۵
Dawid Poloszczanski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۵۰
Adrian Spychala
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۵
Igor Dabrowski
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۶:۱۵
Adrian Spychala
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۲۰
Adrian Spychala
۰
۳
Petr David
Finished
۰۷:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۸:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۰۹:۵۵
Mateusz Rutkowski
۰
۰
Krystian Kolodziej
Cancelled
۱۰:۰۵
Tomasz Kotowski
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۰۵
Slawomir Dosz
۰
۳
Michal Blinka
Finished
۱۱:۱۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۱۱:۵۵
Wojciech Gluszek
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۰۵
Tomasz Kotowski
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۲۰
Slawomir Dosz
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۲۵
Adam Dosz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Slawomir Dosz
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۳:۵۵
Adam Dosz
۰
۳
Petr David
Finished
۱۴:۱۵
Artur Daniel
۰
۳
Michal Blinka
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Maslowski
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Zagajewski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۱۵:۰۰
Petr David
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۰۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۵:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۵:۲۵
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Maslowski
Finished
۱۵:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۲
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۵:۵۰
Tomasz Kotowski
۳
۰
Petr David
Finished
۱۵:۵۵
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۶:۱۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۶:۲۰
Adam Dosz
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۴۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۷:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۷:۲۵
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۷:۵۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۵۵
Mateusz Zagajewski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۸:۱۵
Petr David
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۸:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۸:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۸:۳۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۰۵
Jakub Maslowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۹:۲۰
Mateusz Zagajewski
۰
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۹:۲۵
Petr David
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۹:۴۵
Artur Daniel
۰
۳
Kamil Nalepa
Finished
۲۰:۰۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۲۰:۱۰
Tomasz Kotowski
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۲۰:۱۵
Adam Kasperski
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۲۰:۴۵
Jakub Wozniak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۲۱:۳۰
Russia
Liga Pro
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Valeriy Zanev
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۲:۱۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۱۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Chuliukov
۳
۲
Sergey Nikulin
Finished
۱۳:۰۰
Serguei Khomutov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۱۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Morozov
۳
۲
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Igor Sergeevich
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Serguei Khomutov
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Kasatkin
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۱۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۱۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۱۵
Yuri Gavrilov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Alexander Kolmin
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۰۰
Igor Sergeevich
۲
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Denisov Alexey
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Kasatkin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Dmitriy Ermolov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Butorin
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۱۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Butorin
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Molodykh
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۳۰
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Olshakov
۱
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۲:۰۵
Andrei Bokov
۳
۱
Andrey Potapkov
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Potapkov
۳
۱
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Margolin
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۱
Aleksandr Gennadevich Frolov
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Andrei Bokov
Finished
۱۴:۰۰
Andrei Bokov
۳
۰
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksey Lobanov
۲
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۴:۴۵
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Potapkov
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Kharlakin
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۱۶:۰۰
Anton Sokolov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۶:۱۵
Andrei Ermolaev
۰
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۶:۱۵
Oleg Butorin
۱
۳
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۶:۴۵
Andrei Redkin
۱
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۷:۰۰
Maksim Chechulin
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۱۷:۳۰
Roman Alov
۰
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۷:۴۵
Aleksandr Libatskii
۳
۰
Andrei Ermolaev
Finished
۱۷:۴۵
Andrei Borisov
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۱۸:۰۰
Andrei Ermolaev
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۸:۱۵
Aleksei Konobeev
۳
۰
Andrei Redkin
Finished
۱۸:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Kasatkin
۱
۳
Vadim Batalov
Finished
۱۹:۵۰
Igor Mekhasyuk
۰
۳
Shkurko Arte
Finished
۲۰:۱۵
Alexander Alexeev
۰
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۲۰:۳۰
Dmitrii Pishchuk
۳
۱
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۰:۳۰
Bolokhov Anton
۲
۳
Savchenko Andriy
Finished
۲۰:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۲۰:۴۵
Evgeny Kupryakov
۳
۱
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۱:۰۰
Shkurko Arte
۳
۱
Maksim Lomakin
Finished
۲۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۲۱:۱۵
Vadim Batalov
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۲۱:۲۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۲۱:۳۰
Pavel Pinkovsky
۱
۳
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۱:۳۰
Savchenko Andriy
۳
۰
Ilia Izvolskii
Finished
۲۱:۳۰
Daniil Mikheev
۰
۳
Igor Mekhasyuk
Finished
۲۱:۴۵
Aleksandr Rakhmatov
۱
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۲۲:۰۰
Vladimir Kasatkin
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۲۲:۰۰
Igor Mekhasyuk
۱
۱
Maksim Lomakin
inprogress
۲۲:۱۵
Bolokhov Anton
۱
۰
Ilia Izvolskii
inprogress
۲۲:۳۰
Dmitrii Pishchuk
۱
۲
Evgeny Kupryakov
inprogress
۲۲:۳۰
Vadim Batalov
۰
۰
Dmitry Bogdanov
inprogress
۲۲:۵۰
Germany
Challenger Series
Alberto Lillo
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۶:۴۰
Marius Henninger
۳
۲
Sushmit Sriram
Finished
۲۲:۰۰
Louis Price
۲
۳
Sushmit Sriram
Finished
۱۰:۴۰
Marius Henninger
۳
۲
Jeromy Loffler
Finished
۱۸:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۰۰
Tom Colvin
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۱:۲۰
Samuel Amann
۰
۳
Louis Price
Finished
۱۲:۴۰
Tom Colvin
۰
۳
Sushmit Sriram
Finished
۱۳:۲۰
Alberto Lillo
۰
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۴:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Tom Colvin
Finished
۱۵:۲۰
Louis Price
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۶:۰۰
Louis Price
۳
۰
Tom Colvin
Finished
۱۸:۰۰
Alberto Lillo
۱
۳
Sushmit Sriram
Finished
۱۹:۲۰
Tom Colvin
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۲۰:۴۰
Czech Republic
Pro League
Filip Sikora
۳
۱
Martin Biolek
Finished
۱۷:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۲
Michal Jezek
Finished
۲۲:۰۰
Josef Pelikan
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
David Stusek
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Jan Zajicek
۲
۳
Petr Macela
Finished
۱۸:۰۰
Michal Jakes
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Stusek
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۲۱:۵۴
Tonar Lukas
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۴:۳۰
Oldrich Vrtal
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Ales Krejci
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Branny
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Tecl
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Brezna
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۳:۳۰
Vrba Jindrich
۳
۱
Vlastimil Svatos
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۷:۲۵
Josef Medek
۲
۳
Jan Zajicek
Finished
۱۹:۳۰
Radek Vosyka
۳
۲
Michal Jakes
Finished
۲۰:۰۰
Martin Guk
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۲:۳۰
Jan Sucharda
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
David Stusek
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۰۹:۳۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Filip Theodor
Finished
۱۲:۰۰
Josef Musil
۳
۲
Miroslav Nejedly
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۱۴:۰۰
Karel Hons
۱
۳
Josef Musil
Finished
۱۴:۳۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۶:۰۰
Kostal Marek
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۶:۰۰
Josef Koutnik
۳
۲
Radek Vosyka
Finished
۱۷:۳۰
Eric Maresh
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۱۸:۳۰
Rene Kowal
۳
۱
Filip Sikora
Finished
۱۹:۰۰
Michal Moravec
۰
۳
Marek Zaskodny
Finished
۲۲:۳۰
Pavel Gireth
-
-
Zdenek Bilek
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Adam Brazda
۳
۰
Simon Kadavy
Finished
۰۰:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۱
Ondrej Homola
Finished
۰۰:۰۰
Lukas Krok
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۲:۳۰
Tonar Lukas
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Filip Theodor
Finished
۱۰:۰۰
Bohumil Duben
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Brezna
۳
۰
Josef Musil
Finished
۱۵:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۶:۰۰
Josef Medek
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۱۷:۳۰
Petr Macela
۳
۰
Josef Medek
Finished
۱۹:۰۰
Petr Macela
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۲۱:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Tomas Prosa
Finished
۲۱:۳۰
Matous Klimenta
۳
۲
Radek Rose
Finished
۲۱:۳۰
Marek Zaskodny
۱
۳
David Szotek
Finished
۲۲:۰۰
Michal Zahradka
۰
۰
Matous Klimenta
inprogress
۲۳:۰۰
Miroslav Barta
۳
۱
Josef Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Homola
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۰:۳۴
Vladimir Cermak
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۷:۰۰
Milan Kolar
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۰:۳۰
Filip Theodor
۱
۳
David Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۱:۳۰
Martin Zizka
۳
۲
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۳۰
Milan Kolar
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۲:۰۰
Bohumil Duben
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۲:۳۰
Martin Zizka
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۳:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Petr Macela
Finished
۲۰:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۲۱:۳۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Michal Perny
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Prosa
۲
۳
Zdenek Bilek
Finished
۲۲:۳۰
Michal Jezek
-
-
Pavel Gireth
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Michal Perny
۰
۰
Tomas Ranecky
inprogress
۲۳:۰۰
Tomas Ranecky
-
-
Ludek Pelikan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۳۰
Zdenek Kasinski
۰
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Tecl
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Pycha
۰
۳
Adam Brazda
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Svanda
۲
۳
Ladislav Vosyka
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Ladislav Zatecka
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۳:۰۰
Daniel Kouble
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sobisek
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۳
۰
Daniel Kouble
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۳۰
Daniel Kouble
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Briza
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۰
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Martin Zizka
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۰۹:۳۰
Jan Steffan
۰
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Bresky
-
-
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۰
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۰
Jan Steffan
Finished
۱۱:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Jan Steffan
۰
۰
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۲:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
David Stusek
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۳۰
Filip Theodor
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۱۳:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Vrba Jindrich
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Varnushka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۴:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۴:۰۰
Martin Pavliska
۳
۱
Michal Raska
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۱۴:۲۰
Kostal Marek
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۴:۳۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Tomas Brezna
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Machart
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۵:۰۰
Michal Raska
۱
۳
Daniel Branny
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Branny
۳
۱
Martin Pavliska
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Tomas Varnushka
Finished
۱۵:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Vlastimil Svatos
Finished
۱۵:۳۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Michal Raska
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Kostal Marek
Finished
۱۶:۳۰
Michal Raska
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Karel Hons
Finished
۱۶:۳۲
Martin Pavliska
۱
۳
Daniel Branny
Finished
۱۷:۰۰
Oskar Spacek
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Brezna
۲
۰
Josef Musil
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Svacha
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۷:۳۰
Michal Zahradka
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۱۸:۰۰
Adam Vitasek
۳
۰
Rene Kowal
Finished
۱۸:۰۰
Oskar Spacek
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Beran 2000
۳
۲
Michal Jakes
Finished
۱۸:۰۰
Martin Biolek
۰
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۸:۳۰
Radek Vosyka
۲
۳
Tomas Beran 2000
Finished
۱۸:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۸:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۱۹:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۹:۳۰
Filip Sikora
۱
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۹:۳۰
Josef Koutnik
۳
۲
Tomas Beran 2000
Finished
۱۹:۳۰
Martin Biolek
۱
۳
Rene Kowal
Finished
۲۰:۰۰
Filip Sikora
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۲۰:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۲۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Josef Medek
Finished
۲۰:۴۵
Michal Jakes
۳
۰
Radek Vosyka
Finished
۲۰:۵۳
Adam Vitasek
۳
۲
Rene Kowal
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Beran
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۲۱:۱۵
Adam Vitasek
۳
۲
Rene Kowal
Finished
۲۱:۳۰
Zdenek Nevrtal
۳
۲
Ludek Pelikan
Finished
۲۲:۳۰
Radek Rose
۳
۲
Martin Guk
Finished
۲۲:۳۰
David Szotek
۰
۰
Jakub Stusek
inprogress
۲۳:۰۰
Jakub Stusek
-
-
Marek Zaskodny
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Matous Klimenta
-
-
Martin Guk
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
World
Ping Pong Point
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Aleksey Sapronov
۲
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۵:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۵:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۷:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۷:۴۷
Volodymyr Riabov
۳
۱
Aleksey Sapronov
Finished
۱۸:۱۷
Vitaliy Protopopov
۰
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۸:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Volodymyr Riabov
Finished
۱۹:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۱۹:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۲۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۲۰:۴۷
Europe
European Champions League
Joan Masip
۱
۳
Jakub Kleprlik
Finished
۱۳:۰۰
Andreas Levenko
۰
۳
Jeongwoo Park
Finished
۰۰:۰۰
Joan Masip
۳
۱
Klajber Adam
Finished
۱۲:۰۰
Jan Valenta
۲
۳
Par Gerell
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Bak
۰
۳
Jakub Kleprlik
Finished
۱۹:۳۰
Simon Belik
۲
۳
Par Gerell
Finished
۲۰:۳۰
Andreas Levenko
۳
۰
Joan Masip
Finished
۲۲:۰۰
Maciej Kolodziejczyk
۳
۰
Francesc Carrera
Finished
۲۲:۴۰
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۳
۲
Marcel Mroczka
Finished
۰۰:۰۰
Gracjan Rokita
۲
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۰:۰۵
Brozek Michal
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۱۰
Martin Lepka
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Slawomir Tomsia
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۳۰
Pasek Dominik
۳
۲
Jan Hrncir
Finished
۰۰:۴۰
Cermak Jiri
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Beran
۳
۲
Petr Dvorak
Finished
۰۰:۵۵
Stepien Marcin
۳
۱
Slawomir Tomsia
Finished
۰۱:۰۰
Jan Hrncir
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۱:۱۰
Martin Lepka
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
David Jicha
Finished
۰۱:۲۵
Kamil Klocek
۳
۱
Marcel Mroczka
Finished
۰۱:۳۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Beran
۱
۳
Petr Dvorak
Finished
۰۱:۵۵
Matachowski Bartosz
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Gola
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Gola
۲
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Piotr Krukar
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۰۸:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۰۰
Vincent Oberle
۳
۲
Mart Martin
Finished
۰۹:۱۵
Blazej Warpas
۰
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۳۰
Johannes Kant
۳
۲
Vootele Vaher
Finished
۰۹:۴۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Ales Langer
Finished
۰۹:۵۰
Piotr Krukar
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Vincent Oberle
۰
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۰:۱۵
Jakub Jenicek
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Jan Simecek
Finished
۱۰:۲۵
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۳۰
Mart Martin
۳
۰
Johannes Kant
Finished
۱۰:۴۵
Jonas Kulveit
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Vincent Oberle
۲
۳
Johannes Kant
Finished
۱۱:۱۵
Ales Langer
۲
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۲۰
Ruzicka Josef
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۲۵
Piotr Krukar
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۳۰
Juan Lara
۳
۰
Higinio Gonzalez
Finished
۱۱:۴۰
Vootele Vaher
۱
۳
Mart Martin
Finished
۱۱:۴۵
Jonas Kulveit
۳
۲
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۵۰
Jan Simecek
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۵
Vootele Vaher
۳
۰
Vincent Oberle
Finished
۱۲:۰۰
Blazej Warpas
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۰۰
Brozek Michal
۰
۳
Ales Langer
Finished
۱۲:۲۰
Ruzicka Josef
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۳۰
Mart Martin
۳
۱
Johannes Kant
Finished
۱۲:۴۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۰
Sochor Miroslav
۱
۳
Jan Simecek
Finished
۱۲:۵۵
Piotr Krukar
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۰۰
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Higinio Gonzalez
Finished
۱۳:۱۰
Ales Langer
۳
۰
Jakub Jenicek
Finished
۱۳:۲۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۳:۳۰
Juan Lara
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۳:۴۰
Vojtech Hruska
۲
۳
Jan Spiegel
Finished
۱۳:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۳:۵۵
Maciej Kolek
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Podrapsky
۳
۲
David Mutl
Finished
۱۴:۲۰
Petr Vodal
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۲۵
Piotr Krukar
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۴:۳۰
Vojtech Hruska
۳
۱
David Mutl
Finished
۱۴:۵۰
Antos Vojtech
۳
۲
Jan Zalesky
Finished
۱۴:۵۵
Blazej Warpas
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۰۰
Jan Spiegel
۱
۳
Jaroslav Podrapsky
Finished
۱۵:۲۰
Petr Vodal
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۵:۲۵
Kuzmicz Jakub
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۵:۳۰
Michal Wolny
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۵:۳۵
Vojtech Hruska
۰
۳
Jaroslav Podrapsky
Finished
۱۵:۵۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Antos Vojtech
Finished
۱۵:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۰۰
Fabian Sikora
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۶:۰۵
David Mutl
۳
۱
Jan Spiegel
Finished
۱۶:۲۰
Petr Vodal
۰
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۶:۲۵
Kuzmicz Jakub
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۳۰
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۶:۳۵
David Mutl
۲
۳
Jan Spiegel
Finished
۱۶:۵۰
Jan Zalesky
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۶:۵۵
Maciej Kolek
۱
۳
Piotr Krukar
Finished
۱۷:۰۰
Michal Wolny
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۰۵
Jaroslav Podrapsky
۳
۱
Vojtech Hruska
Finished
۱۷:۲۰
Jan Zalesky
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۱۷:۲۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۷:۳۵
Marek Fabini
۳
۰
Jaroslav Pilner
Finished
۱۷:۵۰
Svoboda Vladimir
۲
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۷:۵۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Kos Pawel
Finished
۱۸:۰۰
Fabian Sikora
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۸:۰۵
Sancho Libre
۲
۳
Javier Benito
Finished
۱۸:۱۰
Jaroslav Zamyslicky
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۸:۱۰
Pavel Skopek
۰
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۸:۲۰
Vojtech Waldhauser
۰
۳
Prusa Martin
Finished
۱۸:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۱۸:۳۰
Michal Wolny
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۸:۳۵
Petr Hanzal
۳
۲
Pavel Verner
Finished
۱۸:۴۰
Miguel Chamorro
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۸:۴۰
Heino Laidmaa
۳
۱
Brunold Oja
Finished
۱۸:۴۵
Marek Fabini
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۱۸:۵۰
Ondrej Svarch
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۱۸:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۹:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۲
۳
Pavel Verner
Finished
۱۹:۱۰
Yuto Kobayashi
۳
۰
Toivo Tuisk
Finished
۱۹:۱۵
Jaroslav Pilner
۳
۱
Pavel Skopek
Finished
۱۹:۲۰
Vojtech Waldhauser
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۹:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۹:۳۵
Miguel Chamorro
۳
۲
Javier Benito
Finished
۱۹:۴۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Petr Hanzal
Finished
۱۹:۴۰
Heino Laidmaa
۲
۳
Toivo Tuisk
Finished
۱۹:۴۵
Marek Fabini
۳
۱
Pavel Skopek
Finished
۱۹:۵۰
Prusa Martin
۲
۳
Ondrej Svarch
Finished
۱۹:۵۵
Matachowski Bartosz
۲
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Michal Wolny
۳
۲
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۰
۳
Petr Hanzal
Finished
۲۰:۱۰
Sancho Libre
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۲۰:۱۰
Brunold Oja
۰
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۲۰:۱۵
Viktor Skokan
۳
۲
Jaroslav Pilner
Finished
۲۰:۲۰
Vojtech Waldhauser
۰
۳
Ondrej Svarch
Finished
۲۰:۲۵
Fabian Sikora
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۰:۳۵
Miguel Chamorro
۳
۰
Sancho Libre
Finished
۲۰:۴۰
Pavel Verner
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۰:۴۰
Heino Laidmaa
۱
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۲۰:۴۵
Jaroslav Pilner
۳
۰
Pavel Skopek
Finished
۲۰:۵۰
Tomas Krejci
۱
۳
Prusa Martin
Finished
۲۰:۵۵
Michal Bracha
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۲۱:۰۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۲۱:۰۵
Pavel Verner
۳
۱
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۲۱:۱۰
Toivo Tuisk
۳
۰
Brunold Oja
Finished
۲۱:۱۵
Marek Fabini
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۲۱:۲۰
Vojtech Waldhauser
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۲۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۲۱:۳۰
Michal Wolny
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۳۵
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Petr Hanzal
Finished
۲۱:۴۰
Heino Laidmaa
۳
۰
Brunold Oja
Finished
۲۱:۴۵
Michal Nemec
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۱:۵۰
Ondrej Svarch
۳
۰
Prusa Martin
Finished
۲۱:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۲۲:۰۵
Adam Rek
۳
۱
Milos Frydl
Finished
۲۲:۱۰
Javier Benito
۳
۲
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۱۰
Yuto Kobayashi
۳
۲
Toivo Tuisk
Finished
۲۲:۱۵
Jaroslav Brynych
۱
۳
Martin Plihal
Finished
۲۲:۲۰
Petr Semrad
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۲۲:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۲۲:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۲۲:۳۵
Sebl Jachym
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۲۲:۴۰
Michal Nemec
۱
۰
Martin Plihal
inprogress
۲۲:۵۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۰
Frantisek Balcar
inprogress
۲۲:۵۵
Kos Pawel
-
-
Bardon Piotr
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Adam Rek
-
-
Hejda Vaclav Jr.
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Pavel Cibik
-
-
Jaroslav Brynych
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Petr Semrad
-
-
Frantisek Balcar
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Milos Frydl
-
-
Sebl Jachym
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
Michal Nemec
-
-
Jaroslav Brynych
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Martin Dolezal
-
-
Muhlhauser Zdenek
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Belarus
Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۲
۳
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۰۰
Vitaly Lyalkov
۱
۳
Sergei Gus
Finished
۱۳:۳۰
Vitaly Lyalkov
۰
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۱۵:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Khrameev
۳
۰
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۸:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۰
Aleksandr Glushko
Finished
۱۸:۳۰
Andrei Khrameev
۱
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۹:۰۰
Evgenii Gilenkov
۳
۲
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۲۰:۲۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۰
Sergei Sapega
Finished
۲۱:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Daniel Kosiba
۲
۳
Juan Perez
Finished
۰۹:۳۰
Michal Benes
۱
۳
Andrew Baggaley
Finished
۱۰:۰۵
Martin Buch Andersen
۲
۳
Jakub Kaucky
Finished
۱۰:۴۰
Miroslav Horejsi
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۱۵
Daniel Kosiba
۳
۲
Andrew Baggaley
Finished
۱۱:۴۵
Michal Benes
۲
۳
Martin Buch Andersen
Finished
۱۲:۱۵
Miroslav Horejsi
۳
۲
Juan Perez
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Kaucky
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۳:۱۵
Miroslav Horejsi
۳
۲
Juan Perez
Finished
۱۳:۳۵
Daniel Kosiba
۳
۱
Martin Buch Andersen
Finished
۱۳:۴۵
Miroslav Horejsi
۳
۱
Andrew Baggaley
Finished
۱۴:۱۵
Daniel Kosiba
۳
۱
Martin Buch Andersen
Finished
۱۴:۳۵
Juan Perez
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۴۵
Miroslav Horejsi
۳
۱
Andrew Baggaley
Finished
۱۵:۰۰
Juan Perez
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۵:۴۵
Michal Benes
۳
۰
Jakub Kaucky
Finished
۱۶:۱۷
Antonin Gavlas
۳
۰
Miroslav Horejsi
Finished
۱۶:۴۵
Daniel Kosiba
۱
۳
Andrew Baggaley
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Horejsi
۲
۳
Daniel Kosiba
Finished
۱۸:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Andrew Baggaley
Finished
۱۸:۱۵
Europe
European Champions League Women
Charlotte Carey
۳
۰
Konstantina Paridi
Finished
۱۸:۵۰